ออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานได้ประโยชน์

เรื่องสุขภาพทุกวันนี้จะคุยกันมากถึงเรื่องโรคระบาดโควิด-19 เพราะเป็นเรื่องป่วยถึงชีวิต ดูจากสถิตินับวันจะเพิ่มมากขึ้นทุกคนมองคล้าย ๆ กันว่าการจำกัดการเดินทางออกไปข้างนอกถึงต่างจังหวัด ไม่จำเป็นก็ให้อยู่กับบ้าน คงจะช่วยให้สถิติการเจ็บป่วยและเสียชีวิตลดลงเข้าที่เป็นปกติมากที่สุดเรื่องการระบาดของเชื้อไวรัสและการกลายพันธุ์เป็นแบบต่าง ๆ เราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน จึงต้องค่อยแก้ไขกันไป

หันมาเรื่องสุขภาพของร่างกายในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นสิ่งที่จำาเป็นสำาหรับร่างกายที่ต้องมีการเคลื่อนไหว อยู่นิ่งไม่ได้ การเคลื่อนไหวทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆอย่างในร่างกาย ซึ่งสิ่งสุดท้ายที่เราต้องการคือต้องการให้มีสุขภาพดี มีหลาย ๆ อย่างที่เรา

แม่มองลูกขี่จักรยานอย่างมีความสุข
ต้องดูแลร่างกายเราให้มีสุขภาพดี หนึ่งในหลาย ๆ อย่างนั้นคือ การออกกำาลังกาย ให้ร่างกายได้มีการเคลื่อนไหว ได้ใช้พลังงาน ใช้พลังงานค่อยหมดไปก็จะเกิดอาการหิว ต้องกินอาหารเข้าไป อาหารจะช่วยให้ร่างกายมีพลังได้มีการเคลื่อนไหว ชีวิตดำาเนินต่อไปได้ ขณะเดียวกันก็มีกากอาหารเหลือ ร่างกายจะขับถ่ายออกมาเป็นอุจจาระ คนที่กินได้อาหารที่เหลือจะถูกขับถ่ายได้ ท้องไม่ผูก ผู้ที่กินน้อย ไม่หิวเพราะไม่ได้ออกกำาลังกาย ร่างกายไม่ค่อยได้เคลื่อนไหว อุจจาระจะน้อย อาจไม่ถ่ายทุกวันที่กล่าวมาก็เป็นวงจรชีวิตสั้น ๆ ส่วนหนึ่งของร่างกายที่จะทำาให้มีสุขภาพด

การออกกำลังกาย จึงจำาเป็นอย่างยิ่งสำาหรับผู้ที่ต้องการให้มีสุขภาพดี คำถามต่อไปคือเราจะเลือกการออกกำาลังกายแบบใดดี ชนิดของการออกกำาลังกายมีให้เลือกมากมาย เลือกได้ตามใจชอบ แต่ถ้ามาถามผมว่าผมเลือกแบบไหน ผมก็จะตอบว่าชอบจักรยาน อาจมีทั้งแบบอยู่กับที่และเคลื่อนไหวไปตามถนน ร่างกายของผมแม้จะย่างเข้าปีที่ 90 แล้ว ยังพอ

ครอบครัวมีความสุขกับจักรยาน
เดิน ทรงตัวได้ แรก ๆ ก็กลัวล้ม กลัวอุบัติเหตุต่าง ๆ นานา ขี่ไปขี่ไประวังเอาหน่อย นานเข้าก็ชิน จนสามารถขับขี่ได้เอาครั้งละครึ่งชั่วโมงก็พอ เลือกเริ่มขี่ตอนตี 5 ไม่ค่อยมีคนมาก ขี่ไปนานเข้าก็ถือเป็นเรื่องปกติเหมือนกีฬาทั่วไป